ไกรดิษฐ์พรศิริ, and วิเศษศิริปองสิน. “กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS. ”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 25, 2017): 211 - 226. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84690.