ประสิทธิ์พรพงศ์ชนัญญา, and อุสาโหชญาพิมพ์. “การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 26, 2017): 227 - 242. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709.