มุมทองวรฤทัย, and ไตรวิจิตรคุณดวงกมล. “การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 26, 2017): 280 - 296. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84717.