ชุมพงศ์ชุติมา, and แกมเกตุวรรณี. “การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 26, 2017): 297 - 312. Accessed May 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723.