แทนกองนงนุช, and สุดรุ่งจุไรรัตน์. “การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 26, 2017): 329 - 339. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84737.