ฉายาบรรณ์วรัญญู, and หลาวทองณัฏฐภรณ์. “อิทธิพลของรูปแบบข้อสอบที่มีต่อความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามแนวทางพิซ่า: การประยุกต์ใช้การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดด้วยเทคนิคซีทีซียูและเทคนิคซีทีซีเอ็ม EFFECTS OF ITEM FORMATS ON CONSTRUCT VALIDITY OF PISA-LIKED. ”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 26, 2017): 356 - 373. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84745.