สุนทราวรรณธันย์ชนก, and สุเมตติกุลปิยพงษ์. “การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT. ”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 26, 2017): 389 - 401. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84756.