หมุนรอดสุพรรณี, and สุดรุ่งจุไรรัตน์. “การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS TEACHING STEM IN THE PROJECT OF KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. ”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (April 27, 2017): 93 - 105. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84942.