จิตสกูลสุนทรี, and บุญญานันต์โสมฉาย. “แนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง GUIDELINES FOR COMPUTER GRAPHIC INSTRUCTION MANAGEMENT TO DEVELOP SELF-DIRECTED LEARNING IN ART EDUCATION BY USING FLIPPED. ”. An Online Journal of Education 11, no. 4 (June 19, 2017): 432 - 449. Accessed September 24, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/90051.