1.
ถิรมงคลจิตศ, ลัญฉวรรธนะกรฉ. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Feb.28];11(4):450-64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190