1.
เพ็งไซว, อันทิวโรทัยพ. กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผานม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS FOR CULTURAL TOURISM SITE DEVELOPMENT OF PHANOM COMMUNITY IN LUANG PRABANG DISTRICT, LAO PEOPLE’S DEMORATIC REPUBLIC. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.21];11(4):465-83. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161196