1.
ตาปราบภ, คล้ายมงคลย. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):501-16. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161208