1.
ปุญญมาโนชญ์ภ, สงครามเ. ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการคิดต่างกัน EFFECTS OF AN INDUCTIVE METHOD ON WEB USING INFOGRAPHIC ON CONCEPTUAL THINKING ABILITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):517-30. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161217