1.
ทัพมาลีพ, มาดิลกโกวิทจ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.24];11(4):531-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161228