1.
รอดสถิตย์ส, ปทุมเจริญวัฒนาว. ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.21];11(4):542-55. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161232