1.
ชาตพิทยากุลช, ลัญฉวรรธนะกรฉ. ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรายบุคคลบนฐานการจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF INDIVIDUAL STUDY PROGRAM BASED ON MASTERY LEARNING ON MAIN IDEA READING SKILL OF SIXTH GRADE STUDENTS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.30];11(4):587-09. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161293