1.
ตั้งพินิจการเ, โหมดหิรัญป. ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.21];11(4):610-23. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161298