1.
อิทธิพงศ์จ, อุสาโหช. แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):637-52. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161319