1.
เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ, วิเศษศิริป. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):667-78. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161338