1.
เกตุเอี่ยมศ, กุโลภาสธ. การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PROFESIONAL PRACTICUM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTISUTIONS BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):679-96. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161355