1.
ศิริโชติณ, ตังธนกานนท์ก. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):712-28. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161373