1.
สงวนไว้ช, กาญจนวาสีศ. การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด COMPARISON OF TEST RELIABILITY FOR MEASURING MATHEMATICS CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):743-60. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161398