1.
ไทยเจริญเ, แกมเกตุว. การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):761-76. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404