1.
บุญรอดศ, ศิริภิรมย์ว. การศึกษาการดำเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม A STUDY OF THE NEW SCHOOL YEAR ONE, READ AND WRITE IN ONE YEAR OF THE SCHOOL UNDER THE MINISTRY OF PRIMARY EDUCATION SERVICE, SAMUTSONGKHRAM. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):791-03. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161414