1.
เพชรนทีส, ศิริภิรมย์ว. สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):804-19. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161418