1.
ศรีเทพว, วิเศษศิริป. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-solving Guidelines for community participative administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):820-34. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161422