1.
พิทยะภัทร์ร, สุเมตติกุลป. การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.21];11(4):847-61. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430