1.
นามสนิทอ, จิตระดับส. การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL. OJED [Internet]. 2018Dec.21 [cited 2020Sep.21];11(4):917-28. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161672