1.
ผลพลก, ชูประวัติเ. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน. OJED [Internet]. 2019Dec.9 [cited 2020Apr.2];14(2):OJED1402029 (10 pages). Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/186185