1.
ทีเจริญ ช, ชูประวัติ เ. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8. OJED [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2023 Feb. 2];14(2):OJED1402050 (12 pages). Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488