1.
ป้อมประสิทธิ์ว, ชลาภิรมย์บ, ติงศภัทิย์ส. ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. OJED [Internet]. 2019Dec.27 [cited 2020Jul.12];14(2):OJED1402052 (11 pages). Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587