1.
เชิดชูศิลป์อ, บางชวดด. แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle. OJED [Internet]. 2019Jul.24 [cited 2020Apr.1];14(2):OJED1402002 (15 pages). Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285