1.
จิตวิลัยจ, รัตนอุบลอ. ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน. OJED [Internet]. 2019Aug.7 [cited 2020Jul.12];14(2):OJED1402023 (12 pages). Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/221363