1.
เจริญผลจ, คล้ายสังข์จ. การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIDEO STREAMING SYSTEM BASED ON GAMIFICATION C. OJED [Internet]. 2017Apr.21 [cited 2020Sep.24];11(4):47 -64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84192