1.
ทองสะอาดน, สุชีวะศ. การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS. OJED [Internet]. 2017Apr.24 [cited 2020Sep.24];11(4):80 -92. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84452