1.
ญาณะคำศ, อัครพุทธพงศ์ป. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร A STUDY ON THE STATE AND PROBLEMS OF SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION PURSUANT TO. OJED [Internet]. 1 [cited 2020Sep.24];11(4):117 -28. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84472