1.
มุตะพัฒน์อ, ศิริภิรมย์ว. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK. OJED [Internet]. 2017Apr.25 [cited 2020Sep.24];11(4):146 -12. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84624