1.
ทองส, วิเศษศิริป. การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION. OJED [Internet]. 2017Apr.25 [cited 2020Sep.24];11(4):180 -196. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84633