1.
ไกรดิษฐ์พ, วิเศษศิริป. กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS. OJED [Internet]. 2017Apr.25 [cited 2020Sep.24];11(4):211 -226. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84690