1.
ประสิทธิ์พรพงศ์ช, อุสาโหช. การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE. OJED [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Sep.24];11(4):227 -42. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709