1.
มุมทองว, ไตรวิจิตรคุณด. การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT. OJED [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Sep.24];11(4):280 -296. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84717