1.
ชุมพงศ์ช, แกมเกตุว. การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION. OJED [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Feb.27];11(4):297 -312. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723