1.
แทนกองน, สุดรุ่งจ. การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL. OJED [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Sep.24];11(4):329 -339. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84737