1.
ฉายาบรรณ์ว, หลาวทองณ. อิทธิพลของรูปแบบข้อสอบที่มีต่อความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามแนวทางพิซ่า: การประยุกต์ใช้การตรวจสอบอิทธิพลของวิธีการวัดด้วยเทคนิคซีทีซียูและเทคนิคซีทีซีเอ็ม EFFECTS OF ITEM FORMATS ON CONSTRUCT VALIDITY OF PISA-LIKED. OJED [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Sep.24];11(4):356 -373. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84745