1.
สุนทราวรรณธ, สุเมตติกุลป. การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT. OJED [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Sep.24];11(4):389 -401. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84756