1.
หมุนรอดส, สุดรุ่งจ. การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS TEACHING STEM IN THE PROJECT OF KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. OJED [Internet]. 2017Apr.27 [cited 2020Sep.24];11(4):93 - 105. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84942