1.
จิตสกูลส, บุญญานันต์โ. แนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง GUIDELINES FOR COMPUTER GRAPHIC INSTRUCTION MANAGEMENT TO DEVELOP SELF-DIRECTED LEARNING IN ART EDUCATION BY USING FLIPPED. OJED [Internet]. 2017Jun.19 [cited 2020Sep.24];11(4):432 -449. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/90051