[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 3, 5 (ธ.ค. 2020), 107–131.