[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 3108-1001 เรื่องการศึกษาแบบก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น . T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 3, 6 (ธ.ค. 2020), 75–86.