[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา . T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 4, 7 (ธ.ค. 2020), 93–106.